ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 معرفی نامزدهای بازرسین در مجمع عمومی عادی مورخ 1402/02/24

1402/02/23

1402

140202037

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

2 سیستم اتوماسیون سازمانی برید برای بهره برداری شرکتها

1402/02/21

1402

140201999

به کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین ال

4 نظرسنجی از شرکتهای حمل و نقل بین المللی

1402/02/18

140201834

140201834

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

5 کارمزد کریری مقاصد میلک وماهیرود

1402/02/18

1402

140201779

مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی (عض

6 نرخ کرایه حمل گاز LPG

1402/02/18

1402

140201790

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

7 حضور در مجمع عمومی عادی مورخ 1402/2/24

1402/02/18

1402

140201780

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو

8 دعوت به حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه

1402/02/17

1402

140201750

به کلیه شرکتهای بین المللی عضو

9 برگزاری دوره آموزشی سامانه مودیان مالیاتی در تاریخ 1402/02/18

1402/02/16

1402

140201723

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

10 ایجاد پایانه باردر سرخس ترکمنستان

1402/02/16

1402

140201710

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

11 صدورپروانه تردد و وصول عوارض ناوگان ایرانی حامل کالای ترانزیتی خارجی

1402/02/13

1402

140201637

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

12 رویه تقاضای مرجوع و جایگزینی ناوگان کشور افغانستان از پایانه مرز دوغارون

1402/02/12

1402

1402501604

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

13 بیمه تکمیل درمان

1402/02/11

1402

140201494

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

14 خاتمه مجوزهای تردد سال جاری میلادی قلمرو قزاقستان(دوجانبه و ثالث)

1402/02/11

1402/02/11

14021488

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو وغیر

15 لیست بارگیری ناوگان کشور افغانستان در پایانه مرزی دوغارون

1402/02/10

1402

140201403

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

17 لزوم شارژ به موقع کیف پولی گمرکی توسط صاحبان کالا

1402/02/04

1402

140201135

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

18 درخواست اصلاح تعویض پلاک ناوگان افغانی در مرز میلک

1402/02/04

1402

140201128

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

19 برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول)

1402/01/30

1402

14021018

به کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین الم

20 اجرای ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بصورت الکترونیکی

1402/01/29

1402

140201013

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

22 بازگشائی مرز باجگیران-هودان

1402/00/96

1402

140200961

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

24 اطلاعات تکمیلی TURKMEN-ITC2023 13و 14 اردیبهشت 1402

1402/01/28

1402

140200965

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

25 ارائه خدمات شرکت معتمد و کدینگ

1402/01/28

1402

140200964

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

26 روشهای ثبت نام ومشارکت در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی ITC2023عشق آباد

1402/01/27

1402

140200848

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

28 معرفی شرکتهای بار فرابر (فورواردر) و حمل کننده (کریر)منتخب جهت راهگذرهای ، TUTIT ECO-KUTI

1402/01/21

1402

140200618

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

29 ارائه اطلاعات کارکرد(کریری و فورواردری)

1402/01/21

1402

140200616

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

30 پرداخت حق عضویت

1402/01/20

1402

140200526

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو انجم

31 دفترچه مالکیت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران

1402/01/16

1402

140200386

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

32 ارائه اطلاعات کارکرد (کریری و فورواردری)

1402/01/05

1402

140200002جديد

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

33 ممانعت از ورود ناوگان کشور قزاقستان فاقد گذربرگ(مجوز تردد-دوزوله)

1402/01/15

1402

140200321

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

34 ارائه اطلاعات کارکرد (کریری وفورواردری)

1402/01/05

1402

140200002

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

35 حالت اتوماتیک ساعت رایانه در سیستم پیش اظهاریه الکترونیکی تیر TIREPED

1402/01/10

1402

140200205

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

36 نرخ کرایه حمل ریلی کود ترانزیتی

1402/01/10

1402

140200204

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 نمایشگاه TURKEMEN-ITC 2023 در مورخ 3 و 4 می 2023 (13 و 14 اردیبهشت 1402) در عشق آباد

1402/01/06

1402

140200049

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

40 از سرگیری فعالیت مرز باجگیران به روال قبل و اجازه تردد مسافری از مرز لطف آباد

1402/01/05

1402

140200036

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی