ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 دستورالعمل اجرائی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بی نام همراه مسافر

1402/11/08

1402

140216901

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

2 ترددناوگان کشورهای ثالث از مرز LOBOK روسیه – بلاروس

????/??/??

1402

140216545

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

3 اجرای طرح بام پر در پایانه مرزی باشماق

1402/10/30

1402

140216472

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

4 رفع اشکال پیش اظهاریه الکترونیکی تیر TIRREPD در مرز آذربایجان – روسیه

1402/10/26

1402

140216295

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غی

5 تردد کامیونهای پاک خارجی تحت پوشش کارنه تیر و راننده ایرانی به روسیه

1402/10/26

1402

140216298

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

6 رویه اعلام کارنه تیر مفقودی طبق دستور العمل و راهنمای تیردارنده

1402/10/25

1402

140216236

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غی

8 حذف مجوز کاغذی صدور ورود موقت ناوگان خارجی از طریق سامانه جامع حمل ونقل بین المللی

1402/10/23

1402

140216130

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

9 راه اندازی دایره صدور کارنه تیر در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر

1402/10/21

1402

140216043

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

10 نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک در روسیه

1402/10/21

1402

140216029

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

11 انسداد مرزهای روسیه بابالروس بر ناوگان جاده ای ملیت ثالث

1402/10/18

1402

1402151812

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

12 ادامه ارائه خدمات امور کارنه تیر اتاق بازرگانی مشهد

1402/10/14

1402

140215555

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

13 رفع اختالل سیستم الکترونیکی گمرک روسیه در مرز با آذربایجان

1402/10/14

1402

140215527

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

15 اعالم قطعی سامانه بانک ملت مورخ 1402/10/13 جهت خرید کارنه تیر

1402/10/13

1402

140215491

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

16 سامانه گمرک

1402/10/12

1402

140215363

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

17 انسداد مرزهای روسیه با بالروس بر ناوگان جاده ای ملیت ثالث

1402/10/09

1402

140215150

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

18 عدم معافیت خدمات جانبی حمل ونقل از مالیات و عوارض

1402/10/07

1402

140215080

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غی

19 احتمال از سرگیری قاچاق مواد مخدر و قرص به ترکمنستان

1402/10/05

1402

140214824

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

20 برگزاری کارگاه آموزشی ادوات مخازن تحت فشار (نیمه یدک حمل گاز مایع)

1402/09/27

1402

140214317

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

21 برگ تردد قلمرو گرجستان ثالث

1402/09/27

1402

140214311

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

22 عدم تخلیه ناوگان ایرانی در مرز تفتان کشور پاکستان

1402/09/27

1402

140214277

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

23 برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک

1402/09/25

1402

140214155

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

24 کرایه حمل ناوگان افغانی از مبداء بندرعباس به مقصد نیمروز افغانستان از مرز میلک

1402/09/25

1402

140214148

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

25 جداول اصلاح شده تعرفه های خدمات مرزی - گمرکی (خدمات فورواردری)

1402/09/22

1402

140213978

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

26 کارمزد کریری ناوگان افغانی در مسیر نیمروز(میلک)

1402/09/21

1402

140213917

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

27 مصادیق تخلیه و بارگیری ناوگان ایرانی متردد در قلمرو جمهوری آذربایجان

1402/09/21

1402

140213935

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

28 ارسال جدول شرکتهای دارای مغایرت آماری در پرداخت عوارض تن کیلومتر درسال 1401

1402/09/20

1402

14021388

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

29 پاسخ گمرک آذربایجان به کنترل های مرز ترکیه و آذربایجان

1402/09/19

1402

140213727

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

30 اتمام مجوزهای تردد بلاروس(دوجانبه-ترانزیت)

1402/30/91

1402

140213550

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

31 نرخ کرایه حمل گاز مایع از 1402/09/13 تا 1402/10/13 به مقاصد دوغارون و هرات

1402/09/15

1402

140213510

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

33 سامانه مکانیزه نوبت دهی پایانه مرزی آستارا

1402/09/13

1402

140213369

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

34 اعلام شماره تلفن 09627 جهت پشتیبانی کارت هوشمند سوخت ناوگان خارجی

1402/09/13

1402

140213345

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

35 هفتمین نمایشگاه حمل و نقل ، لجستیک . صنایع وابسته

1402/09/07

1402

140213030

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

36 رسوب واگن امداد

1402/09/07

1402

140213026

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

38 نسخه جدید قابل جریمه گمرکی موسوم به NCTS 5 در رومانی

1402/09/04

1402

140212801

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 ضرورت ثبت دقیق HS کد کالا

1042/08/30

1402

140212640

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی