ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 اتصال پنج پست گمرکی ترکمنستان به سامانه بین المللی TIR

1401/07/18

1401

07790

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

2 امکان استفاده از سند کارنه تیر در عملیات ترانزیت داخلی

1401/07/18

1401

07789

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

3 آئین تجلیل از شرکتهای حمل و نقل بین المللی در سال 1401

1401/07/18

1401

07788

مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو

5 ارسال نمونه فرم لیست بارگیری ناوگان کشور افغانستان

1401/07/14

1401

07681

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

6 برگزاری دوره آموزشی ایرو توسط موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان

1401/07/12

1401

07666

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

7 پرداخت حق عضویت

1401/07/10

1401

07580

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو انجم

8 تعدیل عوارض ورودی و عبوری و حذف عوارض پیمایش از قلمرو ترکمنستان

1401/07/07

1401

07533

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

9 فعال شدن رویه پیش اظهاریه الکترونیکی تیر TIREPD در ترکمنستان

1401/07/02

1401

07456

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

12 عدم نیاز به گذربرگ در قلمرو روسیه هنگام حمل دوجانبه

1401/06/29

1401

07358

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

13 امکان تخلیه و بارگیری به نزدیک ایستگاه راه آهن در قلمرو ترکمنستان

1401/06/29

1401

07357

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

15 تحویل پروانه تردد و سند حمل برای بارهای ترانزیتی

1401/06/21

1401

07182

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

16 گزارش افزایش تعرفه های حمل و نقل کانتینری در منطقه جبل علی امارات

1401/06/15

1401

06968

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

17 تامین و واردات انواع کشنده های اروپایی

1401/06/14

1401

06930

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

18 کارمزد کریری کشورهای آسیای میانه

1401/06/14

1401

06928

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

20 فرآیند اختصاص کدناجی جهت برقراری سهمیه سوخت

1401/06/09

1401

06784

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

21 تشکیل جلسه در خصوص حق الزحمه کمیسیون کریری و فورواردری

1401/06/12

1401

06515

مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی فعا

22 حضور در همایش بین المللی (ترانس تک 2022) سن پترزبورگ

1401/05/30

1401

06411

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

23 پرداخت هزینه بهای خدمات کد رهگیری cmr

1401/05/26

1401

06274

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

28 برگزاری دوره آموزشی سامانه جامع حمل ونقل بین المللی

1401/05/19

1401

06021

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

29 اجباری شدن رویه پیش اظهاریه الکترونیکی (TIREPED) در کشور مالدوی

1401/05/15

1401

05864

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیرع

30 ترانزیت سبز و ایمن

1401/05/15

1401

05866

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

31 مهر و امضا نظامنامه انجمن

1401/05/12

1401

05765

به کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین ال

32 برگزاری آزمون تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

1401/05/04

1401

05372

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

33 محدودیت تردد در قلمرو تاجیکستان

1401/05/02

1401

05123

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

34 برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و صنایع وابسته آن عراق (شهر نجف)

1401/04/28

1401

04957

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

36 مشکلات و مسائل کرونگه داشتن کارنه تیر

1401/04/21

1401

04765

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان عض

37 ممنوعیت تردد اتباع خارجی به قلمرو آذربایجان و نخجوان

1401/04/20

1401

04770

به کلیه شرکتها حمل و نقل بین المللی عضو و غیر

38 توقف ناوگان غیر ایرانی جهت تعمیرات

1401/04/18

1401

04738

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 امکان خرید ارز حاصل از صادرات در صرافی ها

1401/41/5

1401

04679

Fبه کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غ

40 ناوگان ، اتباع و مناطق اوستیای جنوبی و ابخازیا

1401/04/14

1401

04657

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی