ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 تعرفه خدمات فورواردری

1402/01/05

1402

140200025

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

2 مصادیق قوه قهریه

1402/01/05

1402

140200021

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

3 ارائه اطلاعات کار کرد (کریر و فورواردری)

1401/01/05

1402

140200002

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

4 نحوه اخذ ویزای پاکستان

1401/12/27

1401

12967

به کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین ال

5 درخواست اصلاح پلاک ناوگان کشور افغانستان ورودی از مرز میلک

1401/12/28

1401

113037

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

6 اهمیت ارسال پیش اضهاریه تیر به ترکمنستان

1401/12/21

1401

12656

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

7 محدودیت تخلیه ناوگان سوخت در تفتان کشور پاکستان

1401/12/16

1401

12624

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

8 دعوت به جلسه آشنائی با دیدگاهها و پرسش و پاسخ کاندیدهای اتاق تصمیم ساز

1401/12/14

1401

12539

به کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین ال

9 آخرین وضعیت تردد در مرزهای بلاروس با لهستان و لیتوانی

1401/12/13

1401

12473

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

11 ارائه خدمات کارنه تیر - گواهی قبولی

1401/12/08

1401

12315

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

13 پیگیری کارت سبز بیمه

1401/11/24

1401

11749

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

14 معرفی پنجره واحد سازمان امور مالیاتی و فرایند صدور برخط گواهی موضوع ماده186ق.م.م

1401/11/20

1401

11647

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

15 عدم استفاده از کارت سوختهای متعدد جهت سوختگیری ناوگان

1401/11/18

1401

11541

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

16 توزیع لاستیک ناوگان حملو نقل جاده ای بمناسبت ایام ا...دهه مبارک فجر

1401/11/16

1401

11324

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

18 ایجاد مسیر سبز برای ناوگان جاده ای تحت صحابت تیر توسط گمرکات ترکمنستان

1401/11/16

1401

11303

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

19 نظام آسیکودا در گمرکات مرز گرجستان

1401/11/16

1401

11302

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

20 تمهیدات لازم جهت تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای در شرایط نامساعد جوی

1401/11/05

1401

10828

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

21 فعالیت امور کارنه تیر اتاق بازرگانی بندرعباس

1401/11/05

1401

10826

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

22 تسهیل عملیات حمل تحت پوشش کارنه تیر در مسیر روسیه و کرویدر شمال-جنوب

0111/05

1401

10825

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

23 مرز جدید بین افغانستان و پاکستان

1401/11/02

1401

10655

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

24 گزارش وزارت حمل و نقل روسیه از افزایش تردد در مرزهای جاده ای با آذربایجان

1401/11/02

1401

10656

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

25 صدور راهنامه در سامانه جامع حمل و نقل بین المللی

1401/10/27

1401

10453

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

26 نشست تخصصی فعالان اقتصادی خصوصی ایران و قزاقستان 5-8 بهمن ماه 1401

1401/10/25

1401

10373

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

27 قطعی سیستم ITگمرک در ارسال اطلاعات پیش اظهاریه الکترونیکی تیر TIREPD

1401/10/21

1401

10302

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

28 پیگیری عملکرد شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان در سامانه بار فرابران

1401/10/18

1401

10179

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

29 ارسال درخواست شرکتها برای تمدید و ورود موقت از مرزهای دوغارون ،میلک و ماهیرود

1401/10/17

1401

10111

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

30 افتتاحیه امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ، صنایع ،معادن و کشاورزی بندرعباس

1401/10/05

1401

09813

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

31 ممنوعیت حمل از /به کشور ثالث در تردد به/از قلمرو ازبکستان تا اطلاع ثانوی

1401/10/17

1401

10098

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

33 برگزاری دوره های کوتاه مدت (باز آموزی)ویژه آمادگی آزمون تخصصی حمل و نقل

1401/10/13

1401

09975

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

34 چگونگی تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

1401/10/11

1401

09917

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غیر

35 شرکت هرمز مارین

1401/10/11

1401

09919

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

36 آزمون بیست و هفتم تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

1401

1401

09820

مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو

37 قید جمله پذیرش عواقب ناشی از توقف

1401/10/07

1401

09835

مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی است

38 عدم کمبود کارنه تیر

1401/10/04

1401

09799

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 عدم امکان خروج کامیونهای افغانی از مرز میلک بعنوان مرز جایگزین

1401/10/01

1401

09748

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

40 هوشمند سازی رویه صدور و تحویل دوزبلاغ

1401/09/30

1401

09745

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی