ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 درج ترانشيپ در پروانه گمركي

1390/05/13

1390

3475

به کلیه شرکتهای عضو انجمن

3 مقررات کشور ترکمنستان

1390/04/06

1390

2519

به کلیه شرکتهای عضو انجمن

4 عضویت در سایت انجمن

1390/05/12

1390

3420

به کلیه شرکتهای عضو انجمن

5 فهرست محصولات و قیمتهای شرکت بلاروسی یوفروسینیا

1390/05/11

1390

3333

به کلیه شرکتهای عضو انجمن

7 صدور سند حمل مغایر با مقررات

1390/05/09

1390

3268

به کلیه شرکتهای عضوانجمن

9 ساعت کاری کارکنان انجمن درماه مبارک رمضان

1390/05/08

1390

3308

به کلیه شرکتهای عضو انجمن

11 رعایت مقررات تردد

1390/05/04

1390

3204

کلیه شرکتهای عضو انجمن

14 اصلاحیه مقررات حمل ونقل بار در راهها

1390/01/06

1390

6827

کلیه شرکتهای عضو انجمن

15 اعلام زمان کار گمرکات ترکمنستان و ایران

1390/04/21

1390

2845

کلیه شرکتهای عضو انجمن

16 قیمت گواهی بیمه ترانزیت آسیا

1390/04/21

1390

2844

کلیه شرکتهای عضو انجمن

17 آمار کامیونهای فعال در خطوط برون مرزی

1390/04/20

1390

2810

کلیه شرکتهای عضو انجمن

19 بیمه شخص ثالث

1390/04/18

1390

2779

کلیه شرکتهای عضو انجمن

20 انتخاب نمایندگان انجمن در مرزها

1390/04/13

1390

2694

کلیه شرکتهای عضو انجمن

22 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات

1390/03/03

1390

1787

کلیه شرکتهای عضو انجمن

23 اصلاحیه مقررات حمل ونقل بار در راههای کشور

1390/02/24

1390

1450

کلیه شرکتهای عضو انجمن