چهارشنبه ، 19 مرداد 1401

1400/06/14- تعداد نمایش (149)

تحقیقات بازار به معنای دست یابی به آگاهی بیشتر درمورد حوزه فعالیت، مخاطبان، نیازها، رقبا، بازار هدف و… است تا با تدوین استراتژی درست و برن