پنج شنبه ، 17 آذر 1401

اخبار انجمن

حضور نماینده انجمن در بازراچه به در خواست سازمان همیاری های شهر داری

تاریخ : 1401/08/30

بیست و نهمین جلسه هییت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی امروز صبح با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، با توجه به ساماندهی بازارچه مرزی دوغارون و درخواست سازمان همیاری شهرداری در مورد واگذاری غرفه جهت صدور سی ام آر به انجمن خراسان و هرات مقرر شد ضمن موافقت با حضور انجمن در بازارچه  نماینده ای از انجمن حمل و نقل بین المللی خراسان در بازارچه مستقر گردد.

در ادامه مصوبات مربوط به کمیته توسعه و روان سازی ترازیت در خصوص بحث بیمه ترانزیت، در هفته های قبل در محل وزارت راه و شهر سازی برگزار گردیده بود قرائت و به اطلاع اعضا رسید.

همچنین در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر اعلام نظر در خصوص آماده سازی زمینه ترانزیت از و به خاک عراق قرائت و هییت مدیره با تصمیم سازمان مربوطه با توجه به اشراف کامل به موضوع موافق نمودند.
همچنین با توجه به در خواست اداره کار زین پس نماینده انجمن به عنوان نماینده کار فرما در هیئت تشخیص اداره کار حضور خواهد داشت.