اخبار انجمن

همایش روز ملی حمل ونقل در دستور کار قرار گرفت

تاریخ : 1401/06/21

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 20 شهریور 1401 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن برگزاری همایش روز ملی حمل و نقل باتوجه به اتمام پاندمی کرونا در سال جاری جزو دستور کار اعضای هیئت مدیره قرار گرفت و مقرر شد روابط عمومی مقدمات برگزاری همایش را برنامه ریزی و اقدام نماید.
همچنین دراین جلسه هیئت مدیره میزبان هیئت رئیسه کمیته حقوقی انجمن بود و مقرر شد دراسرع وقت با مشورت اعضای کمیته آئین نامه کمیته حقوقی تدوین و تنظیم گردد.
در پایان مسائل جاری انجمن نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.