اخبار انجمن

ایران یکی از شرکای پیشرو منطقه آستاراخان در تجارت، حمل و نقل و لجستیک

تاریخ : 1401/05/30


منطقه آستاراخان برنامه همکاری در زمینه لجستیک و کشتی سازی را با بزرگترین صندوق ایرانی به نام "مستضعفان" برای بازه زمانی تا سال 2026 امضا کرده است، از جمله شامل افزایش حمل و نقل کالا در امتداد کریدور شمال - جنوب می باشد. 
در حال حاضر حدود 120 بنگاه با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی در منطقه آستاراخان فعالیت می کنند، سرمایه گذاران در توسعه زیرساخت های بندری این منطقه سرمایه گذاری می کنند و پروژه های صنعتی را نیز به اجرا در می آورند. علاوه بر روابط تجاری و اقتصادی، این موضوعات نقاط مشترک زیادی در زمینه ی تاریخ، فرهنگ و آموزش دارند. از این رو در آستاراخان در سال 2016 بنای یادبودی از شاعر و فیلسوف فارسی زبان، حکیم عمر خیام توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان افتتاح گشت. 

Иран является одним из ведущих партнеров Астраханской области в торговой, транспортной и логистической сферах.
Астраханская область подписала программу сотрудничества в сфере логистики и судостроения с крупнейшим иранским фондом «Мостазафан» на период до 2026 года, предполагающую в том числе наращивание грузоперевозок по МТК «Север - Юг». В настоящий момент в Астраханской области работают около 120 предприятий с участием иранского капитала, инвесторы вкладывают средства в развитие портовой инфраструктуры области, реализуют проекты в сфере промышленности. Кроме торгово-экономических отношений, у субъектов есть много точек пересечения в истории, культуре и сфере образования. Так, в Астрахани в 2016 году на средства палаты промышленности, торговли, рудников и сельского хозяйства иранской провинции Гилян открыт памятник персидскому поэту и философу Омару Хайяму. 
Источник: ТАСС

https://www.alta.ru/logistics_news/92169/

مترجم : الناز فخرائی