چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1400/05/11 - تعداد نمایش (161)

هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 10 مرداد ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن، صورت جلسه مربوط به اولین جلسه ساماندهی مبادی مرزی استان خراسان رضوی در خصوص چگونگی راه اندازی حمل یکسره و تصمیمات گرفته شده در این جلسه ارسال گردید. بر طبق این صورت جلسه انجمن موظف گردید نسبت به تدوین مجموع کارهای پیشنهادی وهماهنگی با دستگاه های ذیربط به منظور برنامه ریزی برای تقویت حمل یکسره وسایر موانع موجود برای پیگیری در جلسه هفته آتی اقدام نماید .
درادامه نامه ارسالی از انجمن کشتیرانی مربوط به برگزاری وبینار آموزشی طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینردر قبال مالکان کانتینر یا نمایندگان ایشان که در تاریخ 19 مرداد ماه برگزار میگردد قرائت و مقرر شد به کلیه شرکت ها بخشنامه شود.
همچنین درادامه صورت جلسه مربوط به تدوین آئین نامه کنسرسیوم های لجستیک یکپارچه که از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ارسال گردید قرائت گردید و برطبق این صورت جلسه مقرر گردید ابهامات و نظرات پیشنهادی اعضای جلسه در آئین نامه مذکور لحاظ گردد.
در ادامه نامه ارسالی از دفتر وزارت خارجه مربوط به گزارش استراتژی حمل ونقل و ترانزیت در ترکمنستان قرائت گردید.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت