يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1400/04/21 - تعداد نمایش (155)

پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روزگذشته به تاریخ 20 تیرماه 1400 با حضورتمام اعضا و بازرسین درمحل انجمن برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، طبق توافقات صورت گرفته درمحل دفتر منطقه ویژه اقتصادی دوغارون شعبه مشهد فی ما بین منطقه ویژه، انجمن حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی ، انجمن ترانسپورتی هرات و رئیس اتاق تجارت ولایت هرات، پس از بررسی جوانب مقرر شد کمیته ای متشکل از نماینده انجمن خراسان ،نماینده انجمن هرات ،منطقه ویژه و اتاق تجارت هرات تشکیل شود و از این پس رسیدگی به تخفات منطقه ویژه دوغارون برعهده این کمیته باشد، همچنین طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد نماینده انجمن خراسان در منطقه ویژه اقتصادی مستقر شود.
درادامه نامه ارسالی از اتاق بازرگانی مبنی بر آمادگی موسسه آموزش و پژوهشی اتاق بازرگانی خراسان با انجمن در خصوص تشکیل گروه کاری مشترک جهت تدوین، اطلاع رسانی، خدمات آموزشی و پژوهشی و تحقیقات بازار قرائت و مقررشد مقدمات همکاری فراهم گردد .
همچنان برگزار مجمع عمومی عادی طبق تاریخ تعیین شده برقرار است و کاندیدای انتخابات هیئت مدیره و بازرسین باید طبق بخشنامه ارسالی قبل از تاریخ مشخص شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
درادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.