اخبار انجمن

آخرین وضعیت بهسازی مهمترین پایانه مرزی شرق کشور

تاریخ : 1400/04/08

اعتبار 100میلیارد تومانی برای توسعه پایانه مرزی دوغارون در کجا هزینه شد؟

توسعه زیرساختهای مورد نیاز مرز دوغارون، مساله ای است که بارها از سوی فعالان بخش حمل و نقل مطرح
شده است. زیرساختهایی که نیاز هر نقطه مرزی فعال در حوزه ترانزیت است و فراهم آوردن آنها، قطعا در
بهبود روند حمل و نقل کالا و عبور و مرور مسافران اثرگذار است.
اما مطرح شدن نیازهای مرز دوغارون از سوی بخش خصوصی و پیگیری برای رفع آنها از سوی بخش دولتی،
سبب شد که در سال گذشته اعتباری 100میلیارد تومانی برای بهسازی و توسعه پایانه مرزی دوغارون مصوب
شود. تامین این مبلغ باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل و راهداری کشور صورت
میگرفت. این مبلغ هر چند که کفاف تامین تمامی زیرساختهای مورد نیاز برای توسعه دوغارون را نمیکند؛ اما
میتوان آن را گامی در راستای حرکت در این مسیر و بهبود هر چه بیشتر وضعیت پایانه مرزی دوغارون دانست.
البته، نکتهای که نباید از آن غافل شد، موضوع کمبود زیرساختها در اسلام قلعه و تاثیر آن بر حجم ترددها در
شبانهروز است؛ تا زمانی که زیرساختهای مرز افغانستان تامین نشود، نمیتوان بهبود صددرصدی وضعیت
ترانزیت در مهمترین مرز شرقی کشور را انتظار داشت.
اتمام بهسازی نقطه صفر مرزی تا پایانه دوغارون در چند روز آینده
به گفته جواد وحدتیفر، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی، از اعتبار
مصوب 100میلیارد تومانی برای بهسازی و توسعه پایانه مرزی دوغارون، در اجرای چند طرح استفاده میشود؛
طرح اول، بهسازی مسیر نقطه صفر مرزی تا پایانه دوغارون به طول 250متر و عرض 45متر است که تا پایان
هفته آینده و اواسط تیرماه به اتمام میرسد؛ این کار، سه ماه به طول انجامید و اقدام بسیار ارزشمندی برای
ترانزیت کشور به شمار میرود.
وحدتی فر میگوید: روشنایی مسیر نقطه صفر مرزی تا پایانه دوغارون نیز در حال اجراست و اقداماتی هم برای
بهسازی مسیر پاسگاه مرزی 17شهریور تا پایانه در حال انجام است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خاطرنشان میکند: طبق برنامه، قرار بر این
بود که اعتبار 100میلیارد تومانی برای بهسازی و توسعه پایانه دوغارون، در اجرای چند طرح هزینه شود که
بخشی از این رقم برای مسیر نقطه صفر تا پایانه و از پاسگاه 17شهریور تا پایانه استفاده گردید و مابقی این
مبلغ قرار است برای ایجاد سالن مسافری و سرویسهای بهداشتی در پایانه مرزی دوغارون هزینه شود.وحدتیفر با بیان اینکه سالن پایانه مسافری باید برابر با طرح جامع مرز دوغارون احداث میشد، تصریح میکند:
با توجه به طرح آسفالت منطقه صفر تا پایانه مرزی، طرح سالن مسافری نیاز به بازنگری دارد و قرار است این
موضوع در کارگروه ویژه مرز بازنگری شود تا پس از تایید و تصویب، برای اجرا ابلاغ شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای در عین حال تاکید میکند: بیشترین مشکل ما در
مرز دوغارون، مربوط به کمبود زیرساختها در مرز کشور افغانستان است؛ در واقع، در این سوی مرز مشکل
زیرساختی کمی داریم یا به تعبیری مشکلی نداریم و آنچه باعث کندی ترددها میشود، کمبود زیرساختها در
اسلام قلعه است. زیرساختهای مرز در طرف افغانستان، متناسب با ظرفیت تقاضا برای عبور و مرور کامیونها
نیست و به همین دلیل پایانه مرزی اسلام قلعه در پذیرش خودروها تاخیر دارد.
مختصات طرح جامع مرز دوغارون
اما امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی درباره زیرساختهای مورد نیاز در مرز دوغارون و آنچه در طرح
جامع برای فراهم آوردن این زیرساختها پیشبینی شده میگوید: با توجه به اینکه دوغارون مرزی رسمی است
و حجم عملیات و تبادل کالا و مسافر در آنجا زیاد است، تاسیسات کنونی جوابگوی این عملیات و مبادلات
نیست.
جهانخواه میافزاید: خوشبختانه در استانداری پیگیری زیادی برای تصویب و اجرای طرح جامع مرز دوغارون
صورت گرفت تا ساماندهی لازم در بخش مسافری و تجاری رقم بخورد. از جمله مواردی که در این طرح مدنظر
قرار گرفته است، ایجاد توقفگاههایی برای کامیونها قبل از ورود به منطقه گمرک است. همچنین بر لزوم
جداسازی محل نگهداری کامیونهای سوخت از دیگر کالاها تاکید شده است تا در صورت بروز حوادث، از
خسارتهای سنگین جلوگیری گردد.
جداسازی کالاهای فسادپذیر از غیرفسادپذیر و جداسازی کالاهای صادارتی از کالاهای ترانزیتی و همچنین،
زمینهسازی برای تسریع خروج کالاهای فسادپذیر از دیگر نکاتی است که به گفته ناظر گمرکات خراسان رضوی
در طرح جامع مرز دوغارون مصوب شده است.
وی یادآور میشود: در این طرح، وظایف هر سازمان مشخص شده و برنامهها به ترتیب در حال انجام است و هر
یک از بخشها به نوبه خود به وظایف محول شده عمل میکند.
ناظر گمرکات خراسان رضوی درباره اقداماتی که تاکنون در راستای اجرای طرح جامع مرز دوغارون انجام شده
است، میگوید: اقدامات خوبی در مرز انجام شده است که از جمله آنها میتوان به بهسازی، مرمت و تعریضمسیر اسلام قلعه تا دوغارون با تلاشهای استانداری و وزارت امور خارجه و سازمان راهداری اشاره کرد؛ این کار
در حال انجام است و به نظر میرسد تا چند ماه دیگر فضای بسیار خوبی در آن بخش برای تردد کامیونها
خواهیم داشت.
جهانخواه ادامه میدهد: برنامهریزی برای ایجاد پایانه مسافری در مرز دوغارون به نحوی که در شان کشورمان و
مسافران باشد نیز، در حال انجام است تا وضعیت مبلمان گمرک دوغارون هم نسبت به حال حاضر بهبود یابد.
همه این موارد، نیازهای مرز دوغارون است که برآورد هزینهاش از سوی هر یک از دستگاههای ذیربط انجام
میشود. هر سازمان برای موارد پیشبینی شده در طرح جامع دوغارون، نکتههای مدنظر خود را اعلام کرده است؛
به طور مثال، ما در گمرک، درخواست برای به کارگیری ایکسری کامیونی را اعلام کردهایم؛ قرارداد این موضوع
با گمرک ایران مطرح شده و قرار است هزینههای آن از سوی بخش خصوصی تامین شود.
ناظر گمرکات خراسان رضوی تاکید میکند: در مجموع، در استانداری خراسان رضوی بر روی این مباحث به
عنوان نکات مربوط به ساماندهی مرز دوغارون بحث شده است. این ساماندهی قبل از ورود به گمرک و از سمت
تایباد تا مرز باید صورت میگیرد تا در نهایت شاهد تسریع در عبور و مرور کامیونها و کاهش تجمع آنها و
افزایش نظارتها باشیم.