يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1400/01/30 - تعداد نمایش (244)


سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 29 فروردین ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، برابر اعلام ناظر گمرکات خراسان رضوی، ناوگان افغانی که دارای ورود موقت بوده و در جریان آتش سوزی اسلام قلعه از بین رفته اند و تاکنون هیچگونه مستندی دال بر از بین رفتن در آتش سوزی از طرف شرکت حمل ونقل بین المللی ارائه نشده است، بجهت تسویه پروانه ورود موقت می بایستی حداکثر ظرف مدت 15 روز نسبت به ارائه مستندات از جمله صورت جلسه و تائیدیه از مقامات دولتی افغانستان دال بر از بین رفتن کامیون در آتش سوزی به گمرک دوغارون اقدام نمایند در غیر اینصورت گمرک طبق مقررات عدم تسویه ورود اقدام خواهد کرد همچنین در این راستا انجمن موضوع فوق را طی بخشنامه ای به کلیه شرکت ها ارسال نمود .
در ادامه جلسه صورت جلسه مربوط چهارمین جلسه کمیته امور هماهنگی مرز سرخس که از سوی پایانه مرزی سرخس ارسال گردید ه بود قرائت شد و بر طبق این صورت جلسه انجمن موظف به معرفی نماینده تام الختیار بجهت رسیدگی به مشکلات رانندگان گردید .
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .