اخبار انجمن

ازدحام در مرز دوغارون بدون مدیریت واحد مرزی قابل پیش بینی نیست

تاریخ : 1399/04/16


دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 15 تیر ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن سرپرست دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای طی نامه ارسالی به انجمن خواسته است: تمامی محمولات جهت بارگیری به گمرکات تمرچین، پروز خان و دوغارون به دلیل ازدحام مرز قبل از بارگیری با کسب اطلاع از مرز های مذکور بارگیری شود، تا از هرگونه توقف رانندگان و مطالبات بعدی مثل خواب رانندگان جلوگیری به عمل آید. ولی جای سوال است که چگونه کسب اطلاع شود، متاسفانه دستگاه های دولتی به صورت جزیره ای بخصوص در مرز دوغارون عمل می کنند و تصمیمات اتخاذ شده هم لحظه ای می باشد و غیر قابل پیش بینی است . دستور فوق از سوی دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای زمانی قابل اجراست که مدیریت واحد مرزی در مرز دوغارون وجود داشته باشد در غیر این صورت رفع تقصیر بوده و قابل اتکا نخواهد بود .
همچنین در این جلسه دو تن از اعضای هیئت مدیره به عنوان نمایندگان انجمن مقرر شد در جلسه بررسی آئین نامه تاسیس شرکت ها در اتاق بازرگانی شرکت کنند .
درادامه مسائل بیمه ای انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .