اخبار انجمن

آغاز به کار کمیته های تخصصی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی

تاریخ : 1396/04/13


دوازدهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی روزگذشته ،12 تیر ماه سال جاری در محل انجمن با حضور تمامی عضا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اولین کمیته تخصصی انجمن در حوزه ترانزیت وگمرک در روز چهار شنبه چهارده تیر ماه برگزار و اولین جلسه کمیته تخصصی سوخت در روز شنبه مورخ 17 تیر ماه برگزار میگردند .
در ادامه در خصوص مسائل مالی و جاری انجمن بحث وتبادل نظر صورت گرفت .