خبر عمومی

حمل و نقل جاده‌ای رو به نزول

تاریخ : 1395/11/06


نگاهی به عملكرد برنامه توسعه حمل و نقل جاده‌ای و بین‌المللی كشور در سال‌های اخیر نشان می‌دهد كه حمل و نقل جاده‌ای از رتبه نخست سهم خود در جابه‌جایی فاصله گرفته است.

به گزارش روزنامه اعتماد،با نگاهی به آمار‌های موجود از سال‌های گذشته بخش حمل و نقل جاده‌ای نشان می‌دهد كه در بخش جابه‌جایی مسافری، به صورت میانگین در سال‌های 1391-1388 به طور متوسط حدود 244 میلیون نفر بود كه این رقم در سال 92 به 211 میلیون نفر، در سال 93 با كاهش به 190 میلیون نفر و در سال 94 با تداوم روند كاهش به 179 میلیون نفر رسید. این رقم برای 5 ماهه ابتدایی سال جاری به 87 میلیون نفر رسیده است كه تداوم روند كاهشی را تایید می‌كند.

این امر در جابه‌جایی كالا نیز آمار متفاوتی دارد به گونه‌ای كه میانگین جابه‌جایی كالا در دوره 1391-1388 به 354 میلیون تن می‌رسد كه این رقم در سال 92 به 381 میلیون تن رسیده است. در همین حال این رقم برای سال 93 به 201 میلیون تن، در سال 94 به 186میلیون تن، و در پنج ماهه ابتدای سال جاری به 98 میلیون تن رسیده است. همچنین در بخش تن كیلومتر، كالای حمل شده نیز در میانگین زمانی 1391-1388 به 176میلیارد تن كیلومتر می‌رسد، كه این رقم برای سال 92 به 192 میلیارد تن كیلومتر و در سال 93 به 201 میلیارد تن كیلومتر رسیده است.

این ارقام برای سال 94 عدد 186 میلیارد تن كیلومتر را ثبت كرده و برای 5 ماهه ابتدای سال جاری نیز عدد 98 میلیارد تن كیلومتر رسیده است. در همین حال بخش ترانزیت جاده‌ای در میانگین سال‌های 1389-1388 به 8 میلیون تن رسیده كه این رقم در سال 92 به عدد 6/11 میلیون تن، در سال 93 به 3/12 میلیون تن، در سال 94 به 9/10 میلیون تن، در پنج ماهه ابتدای سال 95 به 4 میلیون تن رسیده است.

تین نیوز

6 بهمن ماه 1395