اخبار انجمن

نگاه تک بعدی به توسعه حمل ونقل ریلی مانع رشد ترانزیت کشور است

تاریخ : 1395/10/25


رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی گفت :حمل ونقل جاده ای می تواند تا قلب اروپا نفوذ کند وترانزیت وصادرات کشور را توسعه دهد
احمد زمانیان یزدی در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گفت :فعالیت بیش از 1000 شرکت حمل ونقل بین المللی در کشور با تمرکز به حمل جاده ای حکایت از اهمیت ومحوری بودن حمل جاده ای دارد .
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از ترانزیت خارجی کشور صرفا از طریق جاده انجام میشود گفت :حمل بخشی از صادرات به دلیل ارزان تر بودن خدمات ریلی از طریق مسیر های ریلی انجام میشود اما ابتکار وسرعت عمل شرکتها در حوزه حمل ونقل جاده ای فوق العاده بیشتر است .
مهندس زمانیان دلایلی مانند حفظ محیط زیست برای تمرکز سرمایه گذاری دولت در بخش ریلی را قانع کننده ندانست وگفت :توسعه حمل ونقل جاده ای به معنای آسیب رساندن به محیط زیست نیست وباید نسبت به نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای همت داشت .
وی افزود :در حال حاضر ده ها هزار ناوگان جاده ای در حال تردد در جاده های کشور هستند ونگاه تک بعدی به توسعه حمل ونقل ریلی مانع رشد ترانزیت کشور خواهد شد چرا که بخش عمده ای از ترانزیت کشور توسط حمل ونقل جاده ای صورت میگیرد .
زمانیان گفت :بخش ریلی در اختیار دولت قراردارد لذا با سهولت بیشتری به توسعه آن کمک می کنند اما مدیریت بخش جاده ای بیشتر در بخش خصوصی متمرکز است واین بخش نیازمند توجه وحمایت دولتی است .
وی افزود :توسعه ریلی وجاده ای در کنار هم موجب شکوفایی کشور خواهد شد .
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گفت :مدیران باید به این باور برسند که حمل ونقل جاده ای وناوگان کشور میتواند مثمر ثمر باشد چرا که این کامیون است که میتواند تا قلب اروپا نفوذ کند وترانزیت کشور را توسعه دهد .
احمد زمانیان افزود :بازاریابی وتوسعه ترانزیت کشور توسط بخش خصوصی انجام میشود واین مسیر نیازمند حمایت های جدی دولت است چرا که ترانزیت اولویت اول کشور است .
وی با اشاره به ضرورت کاهش بروکراسی اداری در کشور ،سهولت در انجام امور اداری حمل ونقل بین المللی را خواستار شد .