سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1398/03/07 - تعداد نمایش (550)


ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز یکشنبه به تاریخ 5 خرداد ماه 98 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن صورت جلسه اولین نشست مشترک ماهیانه با حوزه نظارت گمرک استان خراسان رضوی در سال 98 به انجمن ارسال شد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از انجمن کشتیرانی و وخدمات وابسته مبنی بر برگزاری دوره های آموزشی در محل انجمن قرائت و مقرر شد توسط هیئت مدیره بررسی شود .
د رادامه نامه ارسالی از حوزه نظارت گمرک استان خراسا ن رضوی مربوط به صورت جلسه اولین نشست مشترک گمرک با انجمن قرائت و موارد مربوط به پیگیری از سوی انجمن نیز مورد بررسی قرار گرفت .
در ادامه مسائل بیمه ای و مالی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .