سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/07/27 - تعداد نمایش (970)

مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی واگذار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی ، با توجه به اینکه حجم عمده ای از فعالیت های ترانزیتی و صادراتی افغانستان از مسیر این استان انجام می شود، بدیهی است مسایل و مشکلات عدیده ای در این حوزه در روابط دو کشور پدید آید که نیاز به رصد دائم و بررسی و پیگیری کارشناسی و نیز حل مشکلات در مراجع ذیربط خواهد داشت .
لذا به دلیل اقدامات شایسته و تجربیات انجمن استان در تعامل با این اتاق، از این پس مسئولیت کارگروه تخصصی حمل ونقل و ترانزیت اتاق مشترک ایران وافغانستان (خراسان رضوی)بر عهده انجمن صنفی شرکتهای حمل نقل بین المللی خراسان رضوی می باشد و دبیرخانه آن در انجمن تشکیل و مستقر شده است.
بنابر این گزارش، انجمن تلاش دارد تا با دعوت از اعضاء مورد توافق ،موارد آن حوزه را پس از بررسی کارشناسی و دستیابی به پیشنهادات مشخص جهت پیگیری مشترک به این اتاق اعلام نماید .ضمنا " آقای اسماعیل فاضل مدنی عضو محترم هیئت اجرایی این اتاق ،بعنوان نماینده و رابط اتاق مشترک ایران و افغانستان با انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی جهت همکاری و حضور در جلسات معرفی شده اند .