سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/06/11 - تعداد نمایش (1579)


در جلسه مشترک مدیر عامل بیمه دی و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی در محل انجمن ،عملکرد این شرکت طی یکسال گذشته وهمکاری با اعضای انجمن بررسی شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن ،زمانیان رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی با اشاره به قدمت 24 ساله انجمن استان ومشارکت بیش از 200 عضو در این انجمن گفت :هدف ما در موضوع بیمه تضمین گمرک وCMR ،رضایت ومنافع اعضای انجمن است .
وی از مدیر عامل بیمه دی خواست تا در سایر رشته های بیمه ای مانند تکمیل درمان ،CMRوسایر طرحهای جدید نیز پیشنهادات خود را ارائه دهند .
در ادامه این نشست بختیاری مدیر عامل بیمه دی نیز ضمن معرفی مجدد توانائیها وویژگیهای بیمه دی گفت:سعی کردیم طی یکسال گذشته به اصول حرفه ای گری خود پای بند باشیم و اعتقاد داریم اخلاق وصداقت بالاتر از قراردادهای کتبی فی ما بین ما اعتبار دارد.
وی تاکید کرد: سعی کردیم در تمام نقاط مرزی خدمات خود را ارائه دهیم وافت خدمات نداشته باشیم .در ادامه این نشست هر یک از اعضای هیات مدیره نظر خود را درباره عملکرد یک سال گذشته بیمه دی ومسائلی مانند خسارتهای معوق وتاخیر در پرداخت خسارت ومطالبات مالی را مطرح کردند و طرحهای جدید ارائه کردند.
تهیه وتنظیم :روابط عمومی