1- مجامع عمومی
     مجمع عمومی عادی که هر شش ماه یکبار در محل انجمن تشکیل خواهد شد که وظایف این مجمع  بشرح ذیل میباشد :
1-   رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
2-   بررسی وتصویب تراز مالی و بودجه انجمن 
3-   انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان با اکثریت نسبی آراء حاضرین
4-   تعیین روزنامه کثیر الانتشار یا محل بمنظور درج آگهی های مربوط به انجمن
5-   تعیین خط مشی آتی انجمن 
6-   تصمیم گیری در مورد همکاری و یا ائتلاف با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمائی مرتبط
7-   شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه مسائلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد مشروط به آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد .
 مجمع عمومی فوق العاده که بنا به دعوت هیئت مدیره یا بازرسان و یا به تقاضای کتبی حداقل دو سوم از اعضاء تشکیل میگردد واختیارات آن بشرح ذیل است :    
1-   تغییر واصلاح اساسنامه و نظامنامه 
2-   عزل انفرادی ویا اجتماعی اعضاء هیئت مدیره و یا بازرسان 
3-   تغییر وتصویب میزان ورودیه وحق عضویت ماهیانه اعضاء 
4-   تصویب الحاق به کانون ویا پایان دادن به همکاری با کانون و یا انجمنهای دیگر
5-   انحلال انجمن وانتخاب اعضاء هیئت تسویه 
6-   رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اخراج عضو یا اعضاء انجمن
7-   اتخاذ تصمیم در مورد استعفاء دستجمعی هیئت مدیره یا بازرسان 

2- هیئت مدیره
      تعداد اعضاء هیئت مدیره  متشکل از5 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل و برای مدت 2 سال از بین اعضاء انتخاب میباشد وانتخاب مجدد آنان بلامانع است . جلسات  با حضور حداقل سه نفر رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود . وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل  بیان شده است :
 
1-   اجرای دقیق اساسنامه 
2-   اجرای مصوبات مجامع عمومی
3-   حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء 
4-   افتتاح ویا بستن حساب دربانکها ومعرفی امضاهای مجاز به بانکها
5-   خرید و فروش اموال منقول وغیر منقول
تبصره : خرید و فروش اموال غیر منقول با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است .
6-   حضور در مراجع حل اختلاف به نمایندگی از سوی اعضاء و دفاع از حقوق آنان 
7-   انعقاد قراردادهای دستجمعی به نمایندگی از اعضاء با سایر تشکلهای کارگری وکارفرمائی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و همچنین آئین نامه و اساسنامه انجمن 
8-   تصویب استخدام , عزل و نصب کارمندان اداری
9-   دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساسنامه 
10-   تهیه و ا رائه گزارش سالیانه به مجمع عمومی 
11-   تهیه و تنظیم تراز مالی و همچنین پیش بینی بودجه سال آتی به جهت ارائه به مجمع عمومی 
تبصره 1 : هیئت مدیره موظف است حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه هرسال نسبت به تهیه گزارش مشروح دوره مالی منتهی به تراز ارائه شده به مجمع به صورت مکتوب اقدام واعضاء میتوانند در محل انجمن و درمعیت بازرس یا خزانه دار از عملکرد مطلع گردند .
تبصره 2: هیئت مدیره موظف است حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه هرسال نسبت به تهیه طرح و برنامه بودجه پیش بینی شده درسال جاری بصورت مکتوب ( دارای توجیه کارشناسانه ) اقدام واعضاء میتوانند در محل انجمن ودر معیت خزانه دار یا عضوی از هیئت مدیره از بودجه پیش بینی شده مطلع گردند .
12-   تدوین آئین نامه های داخلی کمیته ها ، تهیه و تنظیم چارت سازمانی انجمن 
13-   اخذ حق عضویت اعضاء براساس جدول تعیین شده از طرف مجمع عمومی 
14-   اعلام کتبی برگزاری جلسات مجمع عمومی 15 روز قبل از تشکیل جلسات به اداره کل کار و امور اجتماعی 
15-   تاسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و یا سهامی به منظور ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء ( موضوع بند 9 ماده 4 اساسنامه )
16-   تشکیل جلسات مرتب هفتگی
17-   نظارت بروظایف و اقدامات دبیر و خزانه دار انجمن 
18-   رسیدگی به تخلف عضو یا اعضاء از اهداف پیش بینی شده در اساسنامه و نظامنامه انجمن و اعلام نتیجه رسیدگی به ذینفع
19-   تعلیق عضویت در صورت از دست دادن شرایط عضویت مندرج در اساسنامه یاتخلف از اجرای ضوابط اساسنامه ویا نظامنامه یامصوبات انجمن 
تبصره : رسیدگی هیئت مدیره به تخلف باید از دعوت ازنمایندگان رسمی و قانونی شرکت ذیربط صورت پذیرد .درصورت عدم حضور غیر موجه نمایندگی رسمی وقانونی شرکت مربوطه هیئت مدیره میتواند راسا" به موارد تخلف رسیدگی نماید.
20-   رسیدگی به تقاضای عضویت شرکتهای حمل ونقل بین المللی که درخواست عضویت در انجمن را دارند و اتخاذ تصمیم درباره آنها و رسیدگی به درخواست اعضاء درجهت پیوستن به طرحهای انجمن .
تبصره 1: هیئت مدیره موظف است حداکثر طی یک ماه به درخواست وارده رسیدگی نماید وپذیرش یا عدم پذیرش را کتبا" به متقاضی اعلام نماید .
تبصره 2 : متقاضی عضویت در صورت رد تقاضا میتواند پس از شش ماه مجددا" درخواست خود را ارائه نماید .
تبصره 3: در صورت وجود ابهام در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش عضویت افراد  ، متقاضی میتواند درخواست خود را به هیئت رئیسه اولین مجمع عمومی ارائه نماید و تصمیمات مجمع عمومی  در این زمینه لازم الاجرا میباشد.
21-   بررسی مدارک دریافتی از داوطلبین عضویت در هیئت مدیره و بازرسان در جلسه مشترک با بازرسان انجمن بمنظور تطبیق با مفاد ماده 35 اساسنامه و ارسال به اداره کل کار وامور اجتماعی 
22-   بررسی و پیگیری گزارشات رسیده از کمیته ها 
23-   ارجاع پیشنهادات ونقطه نظرات اعضاء انجمن و هریک از ادارات و موسسات به کمیته های ذیربط جهت ارائه نظر
24-   رسیدگی در مورد استعفاء هریک  از اعضاء هیئت مدیره یا بازرسان وگزارش به اولین مجمع عمومی 
25-   تشکیل کمیته ها ، شامل : کمیته حل اختلاف وداوری ، کمیته بیمه ومالیات ، کمیته حمل جاده ای و ریلی ، کمیته امور گمرکی و ترانزیت ، کمیته خدماتی و روابط عمومی 
تبصره 1 : کمیته خدمات و روابط عمومی شامل  کمیته های آموزش ورهنمود نیز میباشد .
تبصره 2 : تعداد اعضاء هر کمیته حداقل سه نفر از بین متقاضیان و با تصویب هیئت مدیره برای مدت یکسال انتخاب میشوند و طی حکمی عضویت متقاضی درکمیته به نامبرده ابلاغ میشود .
تبصره 3 : کمیته ها میتوانند از مدیران مطلع در امور حمل ونقل بین المللی شرکتهای عضو به عنوان کارشناس آن کمیته برای شرکت در جلسات دعوت بعمل آورند .
تبصره 4 : یک عضو هیئت مدیره میتواند عضو کمیته باشد .
تبصره 5 :  جلسات هرکمیته ( به استثناء کمیته حل اختلاف ) حداقل یک بار در هر ماه با حضور حضور حداکثر اعضاء تشکیل میگردد .
تبصره 6: هیئت مدیره از متخصصین و مطلعین در امور حمل ونقل را که متقاضی عضویت در کمیته حل اختلاف و داوری میباشند از میان اعضاءداوطلب بعنوان داوران کمیته داوری برای یکسال انتخاب مینمایند .
وظایف کمیته ها را بشرح ذیل تشریح میباشد:
الف – تشکیل جلسات در قالب آئین نامه مربوطه 

ب – رسیدگی به مسائل ارجاع شده از طرف هیئت مدیره 
پ: تهیه طرحهای مورد نیاز و ارائه آن به هیئت مدیره 
ت : تعقیب مسائل مربوط به انجمن در کلیه مراجع پس از تصویب هیئت مدیره 
ث: طرح مشکلات ومسائل جاری و تبادل نظر درباره آنها و ا نعکاس به هیئت مدیره جهت اتخاذ تصمیم مقتضی 

3- بازرسین
     مجمع تعداد 2 نفر بعنوان بازرس اصلی و یک نفر بعنوان بازرس علی البدل را برای مدت یکسال انتخاب مینماید . وظایف و اختیارات بازرسان رابشرح ذیل میباشد:
1-   نظارت ورسیدگی به دفاتر ، اوراق ، اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن 
2-   رسیدگی به ترازنامه انجمن و تائید یااعلام نظر جهت ارائه به مجمع عمومی
3-   رسیدگی و پیگیری شکایات اعضاء از هیئت مدیره و تهیه گزارش جهت ارجاع به هیئت مدیره و درصورت عدم حصول نتیجه ارجاع به مجمع عمومی 
4-   اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم بر طبق تبصره 2 ماده 13 این اساسنامه 
5-   تهیه و ارائه گزارش عملکرد خود به انجمن حداقل 15 روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع جهت اطلاع اعضاء متقاضی
6-   نظارت بر حسن عملکرد در اجرای اساسنامه از سوی هیئت مدیره بدون حق هرگونه مداخله