1394/07/06

1- متشکل ساختن شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو تحت ضوابط انجمن۲- دفاع ازحقوق صنفی اعضاء درکلیه مراجع داخلی وبین المللی۳- تنظیم و ارائه پیشنهادات