اخبار انجمن

هم اندیشی انجمن ها به دعوت معاونت حمل ونقل

تاریخ : 1403/04/18

دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 17 تیر ماه 1403 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در پی دعوت شهرکی معاونت حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ایران به منظور تشکیل جلسه هم اندیشی انجمن های صنفی حمل ونقل بین المللی در استان هرمزگان مقرر گردید احدی از اعضای هیئت مدیره جهت حضور در این جلسه شرکت نماید.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.