اخبار انجمن

با رای مجمع تعداد اعضای هیئت مدیره افزایش یافت

تاریخ : 1403/03/20

مجامع عمومی عادی و فوق العاده انجمن  روز گذشته به تاریخ ۱۹خرداد ماه با حضور ۱۳۱ نفر از اعضای برگزار شد.
در این جلسه پس از استماع گزارشات هیئت مدیره، بازرسین و خزانه دار پیرامون عملکرد، تراز های مالی و پیش بینی بودجه سال آینده و بحث و تبادل نظر میان اعضا در نهایت با رای اکثریت به تصویب رسید .

همچنین در ادامه موضوع افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره که در پی در خواست شرکتها در دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده قرار گرفته بود  به رای گذاشته شد و با رأی حداکثر اعضا با افزایش هییت مدیره به تعداد ۷ موافقت گردید .