اخبار انجمن

برگزاری مجمع فوق العاده در دستور کار قرار گرفت

تاریخ : 1403/02/17

برگزاری مجمع فوق العاده در دستور کار قرار گرفت

سومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیرها و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی، با توجه به در خواست اعضا، برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن در اواخر خرداد ماه ۱۴۰۳برگزار میگردد.هنچنین مقدمات برگزاری آن در دستور کار قرار گرفت. در ادامه در پی پیگیری سازمان برای سازماندهی نمایندگان در مرز دوغارون فرمی که توسط سازمان و نماینده ها تهیه شده بود مورد بررسی قرار گرفت . همچنین در ادامه مسائل بیمه ای انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت