اخبار انجمن

لزوم برگزاری جلسه مشترک با انجمن کشتیرانی

تاریخ : 1403/02/10

دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 9 اردیبهشت 1403به حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، ابتدا اعضای هیئت مدیره گزارشی از بازدید از مرز دوغارون و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص ساماندهی نمایندگان در مرز ارائه و مقرر شد موضوع تا اجرای لازم پیگیری شود .
د رادامه صورت جلسه مربوط به کمیته تدوین مقررات وزارت راه و شهر سازی که هفته گذشته برگزار شد و در خصوص سامانه پایش ناوگان حمل ونقل و تجهیزات ردیاب ناوگان بوده است قرائت گردید .
همچنین در ادامه اعضای هیئت مدیره در خواست نشست فوری با انجمن کشتیرانی در پی افزایش بی رویه هزینه های کشتیرانی نمودند،  لذامقرر شد هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه مشترک با انجمن کشتیرانی انجام شود .
در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر چاپ مقالات ارزشمند در موضوعات مختلف ذکر شده در مجله اکو قرائت و مقرر شد به شرکتها بخشنامه شود.
همچنین درادامه از حضور مفید نماینده انجمن در نشست مشترک با تاجیک ها و ارائه اطلاعات ارزشمند جهت تجارت با این کشور نیز تشکر و قدر دانی شد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .