اخبار انجمن

دومین جلسه هیئت مدیره مورخ 2 اردیبهشت در دوغارون برگزار می شود

تاریخ : 1403/01/27

نخستین جلسه هیئت مدیره در سال 1403 پس از ماه رمضان و ایام نوروز با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، با توجه به نامه ارسالی از سوی مدیر اجرایی منطقه ویزه اقتصادی دوغارون مبنی بر دریافت هزینه های اضافی توسط نمایندگان در دوغارون مقرر شد یکشنبه آینده جلسه هیئت مدیره در دوغارون برگزار شود و نامه مربوط به منطقه  ویزه در خصوص اخذ هزینه از سوی نمایندگان بررسی و حل گردد.
ضمنا مقرر گردید هماهنگی لازم جهت نشست مشترک با فرماندار تایباد ، مدیران پایانه و گمرک نیز انجام شود.
در ادامه نامه ارسالی ازطرف مدیرکل و مدیر کریدور های حمل ونقل بین المللی وزارت راه و شهر سازی مبنی بر درخواست دبیران کمیسیون ملی تراسیکا جهت برگزاری جلسه آنلاین در مورد فرصت ها، پروژه ها وابتکارات موجود وارائه پیشنهادات برای بهبود تعامل چند جانبه و توسعه حمل ونقل از طریق مشارکت فعال بخش خصوصی ودولتی قرائت و احدی از اعضای هیئت مدیره جهت شرکت در این جلسه معرفی گردید.
در ادامه نامه ارسالی از طرف مدیر کل مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهر سازی مبنی بر برگزاری جلسه ای برای تدوین برنامه حمل ونقل بین المللی در سال پیش رو با حضور شهرکی معاونت حمل ونقل سازمان راهداری و راستی مدیر کل دفتر نظارت برترانزیت گمرک کشور قرائت و با توجه به دعوت دیر هنگام آن اداره انجمن طی نامه ای در خواست نمود در صورت امکان جلسه مذکور به تعویق بافتد.
درادامه مسائل مالی انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.