اخبار انجمن

راه اندازی دبیر خانه مشترک پس از پنج سال

تاریخ : 1401/08/16


بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 15 آبان ماه 1401 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، راه اندازی مجدد دبیر خانه مشترک فی ما بین انجمن های حمل ونقل بین المللی پس از پنج  سال  مجددا به میزبانی انجمن خراسان در دستورکار قرار گرفت و مقرر شد هماهنگی های لازم جهت برگزاری اولین جلسه مشترک با انجمن ها در مشهد انجام شود. نهم آذر ماه 1396 اولین جلسه مشترک با انجمن های حمل ونقل بین المللی سطح کشور در انجمن خراسان برگزار شد و راه اندازی دبیر خانه مشترک از مصوبات این جلسه بود.
در ادامه با توجه به برگزاری کمیته راهبری ترانزیت به منظور بررسی مسائل مربوط به ترانزیت به میزبانی دفتر ترانزیت راهداری و حمل ونقل جاده ای و همچنین همزمانی آن با جلسه وزیر اقتصاد با رئیس اتاق ایران و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مقرر گردید  نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت و عضو هیئت مدیره انجمن در این جلسه حاضر شود.
همچنین در ادامه نامه ارسالی از مرکز تدوین مقررات با موضوع ارسال پیشنهادات در خصوص آئین نامه تاسیس شرکت ها قرائت و پیشنهاداتی که در گذشته تهیه و تدوین گردیده بود ارسال شد.
در ادامه مسائل مربوط به مراسم آئین تجلیل از شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی و نحوه برگزاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.