يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1401/04/06 - تعداد نمایش (0)

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 5 تیر ماه 1401 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، بالاخره پس از بیست سال از فریاد بخش خصوص و ارسال نظرات کارشناسی، در پی اظهار نظر نماینده وزارت خارجه در خصوص قابلیت ترانزیت در افزایش درآمد ملی، عزم جدی ای در بخش دولتی برای تحقق بیست میلیون تن ترانزیت در سال 1401 براه افتاده است. این اقدام کاری بزرگ و قابل تحسین است که دستیابی به آن با مدیریت صحیح، تسهیل و روان سازی مسیر ترانزیتی ایران قطعی است. حتی کارشناسان حوزه حمل ونقل ظرفیت ترانزیتی ایران را تا پنجاه میلیون تن نیز برآورد کرده اند.
در ابتدای جلسه نامه ارسلی از استانداری استان خراسان رضوی به پیوست صورت جلسه شورای هماهنگی و توسعه و روابط اقتصادی استان خراسان رضوی قرائت و مصوب گردید انجمن خراسان نیز یکی از اعضای این شورا در جلسات آتی حضور داشته باشد.
در ادامه نامه ارسالی از وزارت راه و شهر سازی مبنی بر دعوت نماینده انجمن در کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت که در تاریخ 11 تیر ماه در محل وزارت برگزار میگردد قرائت و مقرر شد نماینده انجمن دراین جلسه شرکت نماید.
همچنین در ادامه مصوبات کمیته فرهنگی رفاهی انجمن قرائت و مقرر گردید به شرکت ها بخشنامه شود.
در ادامه هیئت مدیره میزبان اعضای هیئت مدیره انجمن ترانسپورتی نیمروز بود و در خصوص نرخ کمیسیون ناوگان افغانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.