اخبار انجمن

هر دم ازین باغ بری میرسد

تاریخ : 1401/02/19

ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 18 اردیبهشت ماه سال جاری با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن، پیرو جلسه مشترک با خدمات انبار های عمومی در گمرکات استان خراسان رضوی حمید رضا دشتی و ابراهیم عطائی گزارشی از جلسه با ناظر گمرکات و انبار های عمومی ارائه دادند: بر این اساس با توجه به اینکه هیچ شرکتی موافق توقف کامیون در گمرکات مرز ی نیست و گاها قطعی سیستم و موارد دیگر با عث هزینه تراشی و توقف کامیون می شود . مقرر شد موضوع افزایش هزینه خدمات انبار داری به طور دقیق بررسی شود و با پیشنهاد انجمن مقرر گردید جلسه ای در روز سه شنبه بیست اردیبهشت ماه برگزار گردد و مجددا مورد بررسی قرار گیرد .
درادامه با توجه به اینکه به درخواست مدیر کل پایانه مرزی لطف آباد نماینده انجمن در مرز طی روز های آینده مشخص میگردد مقرر شد هفته آینده هیئت مدیره جهت بازدید عازم لطف آباد شوند.
همچنین در ادامه مقرر گردید تاسیس موسسه آموزشی و عضویت در سازمان بین المللی فیاتا در دستور کار قرار گیرد.
در پایان مقرر شد جلسه ای فوق العاده به منظور بررسی بودجه و تراز مالی در اسرع وقت تشکیل شود.