اخبار انجمن

فردا به دوغارون می رویم

تاریخ : 1400/08/17

سی امین جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضا ی هیئت مدیره و یکی از بازرسین به تاریخ دیروز 16 آبان ماه در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی، هیئت مدیره انجمن، به منظور بررسی برخی موضوعات و هماهنگی با مسئولین منطقه ویژه اقتصادی دوغارون وهمچنین دیدار حضوری با فرماندار تایباد جهت پیگیری بحث نوبت دهی هوشمند فردا 18 آبان ماه عازم دوغارون اند.
درابتدای جلسه با توجه به همزمانی جلسه هیئت مدیره و جلسه مجازی هیئت رئیسه و مشاوران کمیسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی ایران در نشست مشترک با مدیر کل مرکز تدوین مقررات وزارت راه و شهر سازی در خصوص بخشنامه جدید انجمن کشتیرانی در رابطه با حق توقف کانتینرها، هیئت مدیره ضمن مخالفت با بخشنامه جدید، تبعات آن برای شرکت ها از جمله کم شدن بار ترانزیت از مسیر ایران را بیان نمود و در خواست اقدام به موقع جهت مرتفع شدن این مشکل را نمود.
همچنین درادامه نامه ارسالی ازدبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص ارائه پیشنهادات به استاندارخراسان رضوی ازسوی تشکلها قرائت و مقررشد دراسرع وقت بسته یپیشنهادی انجمن تهیه و به دبیر خانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ارسال شود.
درادامه مسائل مربوط به پایانه مرزی دوغارون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.