اخبار انجمن

حضور یکی از پیشکسوتین صنف حمل ونقل بین المللی در جلسه هیئت مدیره

تاریخ : 1399/10/22


سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 21 دی ماه 99 با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، متاسفانه سالهاست انگ بدنامی قاچاق بر رو صنف ترانزیت سنگینی می کند .علی رغم اینکه در جلسات متعدد و میزگرد ها، ترابرد به شفاف سازی مشکلات، تعدد قوانین و سنگ اندازی های بخش دولتی جهت جلوگیری از تسهیل ترانزیت پرداخته است واکثر پرونده های ایجاد شده با موضوع قاچاق، تبرئه شرکتهای حمل ونقل بین المللی را به دنبال داشته است ولی هنوز هم انگشت اشاره به هنگام رخ دادن قاچاق به سمت شرکت حمل ونقل بین المللی است. شرکت حمل ونقل بین المللی با سپردن تضامین و سرمایه و اعتباربسیار وارد این حرفه می شود و با توجه به اینکه تمامی مبادی ورود قاچاق برای مسئولین مشخص است باز هم با آبرو و حیثیت فعال اقتصادی بازی می شود.
در این جلسه هیئت مدیره میزبان حضور یکی از مدیران پیشکسوت صنعت حمل ونقل بود که سالها تلاش صادقانه ایشان زبان زد همه است و متاسفانه با اندکی اعتماد بی جا دچار مشکلاتی گردید.
در ابتدای جلسه نامه ارسالی به همراه پیوست آن مربوط به مرکز آموزش اتاق ایران در رابطه با آموزش بهبود فرآیند کالای خطر ناک ،ایمنی و ترافیک قرائت و مقرر شد جزوه ارسالی توسط هیئت مدیره بررسی و موارد پیشنهادی ارسال گردد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .