اخبار انجمن

تکلیف نهایی در قبال ترکمنستان چیست؟

تاریخ : 1399/10/08


سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 7 دی ماه 99 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، در سال های اخیرشاهد زیاده خواهی و زیاده طلبی ترکمنستان از ناوگان باری ترانزیتی بوده ایم از نظر انجمن خراسان مشخص کردن تکلیف نهایی درقبال رفتارهای ترکمنستان باید درالویت وزارت راه و شهر سازی باشد .
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از طرف انجمن کامیون داران در خصوص زیاده خواهی های ترکمنستان و گربه رقصانی آن کشور در سال های اخیر قرائت گردید و انجمن خراسان ضمن تائید انتقادات مطرح شده پیشنهاد حل و فصل مشکلات برای عبورعادی ناوگان باری ایرانی از کشور ترکمنستان و درمرحله بعدی راه اندازی مسیر رو- رو در بندر امیر آباد به عنوان مسیر جایگزین را در خواست نمود .
در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز قرائت و مقرر شد به کلیه شرکت ها بخشنامه شود .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .