چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1399/07/21 - تعداد نمایش (267)

بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیر ه امجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 مهر ماه 99 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن،.درابتدای جلسه نامه اارسالی از کمیسیون فرعی شواریعالی ترابری در خصوص برگزاری جلسه و دستورات جلسه آن قرائت و با توجه به این که احدی از اعضا امکان حضور در این جلسه ندارد نامه ای در خصوص نظرات انجمن خراسان در خصوص دستور دوم جلسه تنظیم و ارسال گردید .دستور دوم جلسه بدین شرح میباشد : بررسی در خواست انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ، انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران و اتاق تعاون ایران برای عضویت در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور

در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری کشور در خصوص تفویض اختیار رسیدگی به اختلافات حوزه حمل ونقل بین المللی منبعد توسط انجمن های استانی قرائت و مورد پذیرش قرار گرفت .

همچنین در ادامه نامه دیگر ارسال شده از دفتر ترانزیت در خصوص شناور های رو-رو دریای خزر و نرخ تعیین شده قرائت و مقرر شد پس از بررسی و نظر خواهی از شرکت های فعال در این مسیر رایزنی ممکن جهت تخفیف در هزینه های فوق صورت پذیرد .

در ادامه در پی پیگیری انجمن خرسان مبنی بر شرایط مصوب کارگروه نوسازی برای واردات کامیون های موضوع بند (ت) ماده 30 از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای موارد ارسالی بررسی و شرایط مصوب نوسازی ناوگان برای واردات موضوع بند (ت) ماده 30 جهت اطلاع به شرکت ها ارسال گردید .

در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.