جمعه ، 28 مرداد 1401

1396/05/31 - تعداد نمایش (719)

حجم جابه جایی کانتینری در بندر اینچئونِ جمهوری کره در سال 2017 میلادی به سه میلیون و هشت هزار TEUخواهد رسید.
به گزارش گروه بین الملل مانا، ادارۀ بندر اینچئون (IPA) ضمن اشاره به حجم جابه جایی کانتینری در نیمۀ دوم سال جاری میلادی به رقم یک میلیون و 610 هزار TEU از رسیدن آن به سه میلیون و هشت هزار TEU برای کل سال جاری میلادی خبر داد.
طبق تحلیل حجم کانتینری سال 2017 میلادی برای برآورد در نیمۀ نخست و نیمۀ دوم از سوی ادارۀ بندر اینچئون و طبق گرایش های اخیر در نیمۀ نخست به انجام رسید و بر همین اساس انتظار می رود حجم جابه جایی کانتینری در سال جاری میلادی با افزایش 14.9 درصدی در مقایسه با سال 2016 میلادی به سه میلیون و هشت هزار TEU برسد.
اخیراً، بندر اینچئون اعلام کرد: شاهد افزایش در حجم تجارت خود است. در نیمۀ نخست سال جاری میلادی، جابه جایی کانتینری به یک میلیون و 470 هزار TEU رسید و پیش بینی ها خبر از رسیدن آن به یک میلیون و 610 هزار TEU در نیمۀ دوم سال جاری میلادی می دهد. در واقع، درصد حجم تجارت کانتینری در مقایسه بین دو نیمه در سال جاری از سال 2013 میلادی تاکنون به ترتیب 7.3 و 16.5 درصد افزایش یافت.
افزون بر آن و با توجه به رکورد بی نظیر و پرقدرت بندر اینچئون برای 16 ماه متوالی که از ماه مارس سال 2016 میلادی آغاز شد، IPA انتظار دارد حجم کانتینری تا ماه سپتامبر به دو میلیون TEU برسد.
در پایان این گزارش رئیس بندر اینچئون کره IPA گفت: ما سخت تر از پیش فعالیت خواهیم کرد تا خدمات لجستیکیِ بندر و حجم تجارت کانتینری را بیش از پیش ارتقا دهیم

منبع:پایگاه خبری مانا 31 مرداد ماه 1396