اخبار انجمن

کمیته مشترک انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی و انجمن کشتیرانی کشور تشکیل شد

تاریخ : 1396/03/22


نهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی در سال جاری شب گذشته 21 خرداد ماه با حضور تمامی اعضا وبازرسین در محل انجمن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی در این جلسه درخواست انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته درباره تشکیل کمیته مشترک بین انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان و انجمن کشتیرانی مطرح و مقرر شد موضوعات پیشنهادی برای اولین جلسه مشترک تعیین گردد؛ ضمنا انجمن کشتیرانی تقاضا نمود تا اعضا و نمایندگان این کمیته از طرف انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان اعلام گردد.
همچنین در ادامه جلسه نامه اتاق بازرگانی در خصوص وب سایت طراحی شده برای اعلام بخشنامه های امور کارنه تیر قرائت شد و تقاضا شد تا اعضای انجمن انتقادات و پیشنهادات خود را این سایت ظرف مدت یک هفته اعلام کنند تا ایرادات احتمالی آن برطرف گردد .
در ادامه نامه نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی در مرز دوغارون مربوط به مشکل پیش آمده برای پروانه های عبور موقت کامیونهای افغانی که قادر به مراجعه به گمرک جهت ابطال پروانه خود نبودند قرائت و مقرر شد تا پیگیری های لازم ازطرف انجمن در جهت تسهیل این مشکل انجام گیرد .
همچنین سایر مسائل و امور جاری انجمن توسط اعضای هیات مدیره مورد بحث وبررسی قرار گرفت .