چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1398/07/22 - تعداد نمایش (723)


بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 21 مهر ماه 98 با حضورتمام هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزار ش روابط عمومی انجمن، سومین نشست کار گروه توسعه و روان سازی ترانزیت در روز سه شنبه 23 مهر ماه در وزارت راه و شعر شازی در دفترآقای نفیسی برگزار میشود بر طبق این دعوت نامه مقرر گردید ،احدی از اعضای هیئت مدیره انجمن دراین جلسه شرکت نمایند .
د رابتدای جلسه نامه ارسالی ازدفتر نمایندگی وزارت خارجه در شرق کشور مبنی بر ملاقات کاری رئیس انجمن حمل ونقل هرات با سرکنسول کشورمان در هرات جهت اطلاع انجمن قرائت گردید و با توجه به اینکه بیان مشکلات و پیگیری مسائل مربوط به پایانه مرزی دوغارون ازجمله مسائل مهم می باشد مقرر گردید در وقتی مناسب جلسه ای با سرکنسول محترم افغانستان در مشهد جهت انتقال مشکلات برگزار گردد .
در ادامه نامه ارسالی ازیکی از شرکت های حمل ونقل بین المللی استان مبتی بر وجود مشکلات و عدم رعایت برخی قوانین و مقررات از سوی کشتیرانی ها قرائت و مقرر گردی انجمن موارد قابل ذکر را جمع آوری و به انجمن کشتیرانی جهت پیگیری ارسال نماید .
همچنین د رادامه جلسه نامه مربوط به کمیته ترانزیت وگمکری در خصوص تغییر مجدد نرخ قرائت و مقرر شد به شرکت ها بخشنامه شود .
در پایان مسائل جاری انجمن نیز مورد بررسی قرار گرفت .