سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1398/07/06 - تعداد نمایش (1125)


پنج شنبه 82 آذرماه 8932
با موضوع: ترانزیت، فرصتها، تهدیدها و تدبیرها
محورهای همایش:
8 -اهمیت و نقش ترانزیت در اقتصاد ایران و مقایسه با کشورهای منطقه
8 -قوانین و مقررات مخل در حوزه ترانزیت و چالشهای پیش رو
9 -تعدد سازمانهای دخیل و نقش متولی واحد در توسعه ترانزیت
4 -نقش دانشگاه و مجامع علمی در توسعه ترانزیت و حملونقل بینالمللی
تاریخهای مهم:
مهلت ارسال اصل مقاله: 93/2/8932
اعالم نتایج داوری مقاالت: 84/3/8932
آدرس دبیرخانه: مشهد، میدان تلویزیون، بزرگراه شهید کالنتری، خیابان انوری، بین انوری 9 و 5 ،
پالک 888 ،انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی خراسان رضوی
تلفن تماس: 35892735995 داخلی 835 - 837