خبر عمومی

تمهیدات مجلس برای اجرای طرح‌های حمل و نقل ریلی

تاریخ : 1395/08/08

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: دولت مکلف شد یک درصد از فروش نفت و گاز را در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و در استفاده از تسهیلات مالی خارجی و اجرای طرح‌های حمل و نقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق محروم اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت: دولت مکلف شد یک درصد از فروش نفت و گاز را در قالب بودجه‌های سنواتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و در استفاده از تسهیلات مالی خارجی و اجرای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق محروم اقدام کند.

خانه ملت نوشت: محمد خدابخشی در تشریح نشست امروز کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، گفت: بندهایی از ماده ۱۷ مربوط به حمل‌ونقل ریلی مانند سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره‌برداری حمل‌ونقل ریلی درون و برون‌شهری، سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته تلقی شده و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته بر سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی مترتب خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت مکلف شد یک درصد از فروش نفت و گاز در قالب بودجه‌های سنواتی را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و در استفاده از تسهیلات مالی خارجی و اجرای طرح‌های حمل‌ونقل ریلی با اولویت دسترسی مناطق محروم اقدام کند.
تین نیوز
8آبان 1395