چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1395/07/19 - تعداد نمایش (984)

نسیم ماه محرم به سوز وساز آید
گذشت سالی وایام عشق باز آید
مه عزای حسینی دوباره در راه هست
هر آنکه هست حسینی به پیشواز آید
تمام شهر بپوشد لباس سوگ وعزا
زخیمه های عزا صوت جان گداز آید