اخبار انجمن

برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن

تاریخ : 1395/03/09

مجمع عمومی عادی انجمن مورخ 95/3/4با حضور اکثریت شرکتهای عضو با دستور جلسه ذیل در محل انجمن برگزار گردید:

دستور جلسه :
1- استماع گزارش ساليانه هيئت مديره
2- استماع گزارش بازرسين
3- بررسي و تصويب تراز مالي منتهي به سال 1394
4- بررسي و تصويب پيش بيني بودجه سال 1395
5- انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل براي مدت 1 سال
6- تعيين خط مشي آتي انجمن