چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1397/05/09 - تعداد نمایش (598)


پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 مرداد ماه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن پیگیر معافیت شرکت های حمل ونقل بین المللی از مالیات بر عملکرد است و در این رابطه مکاتباتی با رئیس سازمان امور مالیاتی نیز شده است.
در ابتدای جلسه زمانیان گزارشی در خصوص جلسه ای مربوط به حل مسائل و مشکلات اذحام مراجع کنندگان به کنسولگری افغانستان که در دفتر نمایندگی وزارت خارجه مشهد با حضور مسئولین کنسولگری برگزار شد ارائه نمود که تمهیداتی برای کم شدن شلوغی و اذحام در جلوی در کنسولگری صورت گرفته است .
در ادامه جلسه ناظر گمرکات استان خراسان رضوی صورت جلسه مربوط به نشست مشترک حوزه نظارت گمرکات خراسان رضوی با انجمن که در محل انجمن در تاریخ 26 تیر ماه برگزار شده بود قرائت که در این صورت جلسه تمامی موارد مطرح شده در آن جلسه ، بررسی و تا حد امکان حل شده است .
همچنین درادامه جلسه ،مکاتبات در یافتی و ارسالی در خصوص ورود ناوگان خالی ترکمن به ایران و موضوع ترانشیپمنت ناوگان ایرانی در ترکنستان که ممنوعیت اعمال شده اسنت بررسی و پیگیری شد .