سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1397/02/27 - تعداد نمایش (687)

 دومین نشست کارشناسی دو ماهنامه ترابرد با موضوع نوسازی ناوگان فرسوده ،چالش ها و موانع برگزار شد .

مشروح این میز گرد را در شماره سوم  نشریه ترابرد خواهید خواند